Ιδιωτικό Απόρρητο (GDPR)

Ιδιωτικό Απόρρητο (GDPR)

GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενημέρωσή σας ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συναλλασσόμενοι με οποιανδήποτε ιδιότητα με την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.

Ειδικότερα μέσω της παρούσας θα αντλήσετε πληροφόρηση σχετικά με τα εξής:

 • Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories).
 • Ποιες είναι οι γενικές αρχές που η ακολουθεί η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ποια στοιχεία σας είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασία.
 • Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία.
 • Σε ποιους αποδέκτες είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας.
 • Τί προβλέπεται σε περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες (Διασυνοριακή Διαβίβαση).
 • Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για το οποίου τηρούνται τα δεδομένα σας.
 • Τί γίνεται όταν περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας.
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Προστασία από απόπειρες ηλεκτρονικής υποκλοπής δεδομένων (phishing).
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: Hλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές συναλλαγές, προωθητικές ενέργειες.
 • Επικαιροποίηση – τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories)

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) είναι ανώνυμη εταιρεία παραγωγής αξεσουάρ αυτοκινήτων, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12593108000, ιστοσελίδα http://www.tessera4x4.gr και έδρα στην Ελευσίνα, 19.5 ΧΛΜ επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, ΤΚ. 19200.

Στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού, αλλά και της εν γένει λειτουργίας της, η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) είναι μια κατασκευαστική εταιρεία παραγωγής αξεσουάρ αυρτοκινήτου με σκοπό την εμπορική διάθεση των προϊόντων της.

ΙΙ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΑΓΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) μεριμνά ώστε η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των εξής γενικών αρχών:

 • Η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό, όπου απαιτείται με τη συναίνεση/συγκατάθεσή σας για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού.
 • Τα στοιχεία/δεδομένα σας που συλλέγονται είναι συναφή με τον σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας.
 • Τα στοιχεία/δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε επικαιροποίηση.
 • Τα στοιχεία/δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού επεξεργασίας.
 • Τα στοιχεία σας άμεσα διορθώνονται όταν είναι ανακριβή και άμεσα διαγράφονται όταν μας το ζητήσετε.
 • Τηρούνται επαρκή μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την πρόληψη κινδύνων, όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη.
 • Πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή σας, αυτοβούλως και ενεργά. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories), ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

β) Για τη συμμόρφωση της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με εκ του νόμου υποχρεώσεις της.

γ) Για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας.

δ) Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στη GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories).

ε) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories), εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

ΙΙΙ. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει εσείς ως υποψήφιοι ή/και υφιστάμενοι πελάτες και προμηθευτές στο πλαίσιο της συνεργασίας μας ή και πριν από αυτή. Σημειώνεται ότι η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) επεξεργάζεται κάθε φορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Ειδικότερα, η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) ενδέχεται να επεξεργάζεται τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

Προσωπικά στοιχεία, τα οποία μας παρέχετε εσείς ή οι ανωτέρω, όπως:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης & νομιμοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).
 • Δημογραφικά στοιχεία (φύλο).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (π.χ. ηλεκτρονική υπογραφή).

Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας.

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) για εσάς, όπως:

 • Στο πλαίσιο αλληλογραφίας σας και εν γένει επικοινωνίας σας με την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories).
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς.
 • Δεδομένα από τη λειτουργία της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Cookies και συναφείς τεχνολογίες που παρέχουν διευκόλυνση πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου για στατιστικούς λόγους στοιχεία που διαβιβάζονται από εποπτικές, δικαστικές και λοιπές Δημόσιες και Ανεξάρτητες Αρχές και αφορούν ποινικές καταδίκες, αδικήματα, επιβολή μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, κατασχέσεων, δημεύσεων, δεσμεύσεων.
 • Στοιχεία τα οποία σας αφορούν και είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε μα άλλον τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

IV. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ή πριν τη σύναψη αυτής, ιδίως:

 1. Για την ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων σας.
 2. Για την επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο, είτε σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη συναλλακτική σας σχέση με την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories).
 3. Για την εκπλήρωση συμβατικών ή και νόμιμων υποχρεώσεών της.
 4. Για την κατάρτιση συμβάσεως, την εκτέλεσή της, και γενικά την ομαλή λειτουργία της και των εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των μερών.
 5. Για την εξυπηρέτηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και την εν γένει παροχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

V. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘOYΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της συναλλακτικής και συμβατικής σας σχέσης με αυτή, μπορεί να είναι τρίτα σε σχέση με την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

(α) Σε συνεργαζόμενα με την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας της σύμβασης (π.χ. Σύμβουλοι ή Συνεργάτες, κ.λ.π.),

(β) Τρίτα προς την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι κατηγοριών:

 1. Εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.
 2. Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.
 3. Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών συμβουλών και ελεγκτών της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories).
 4. Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
 5. Εταιρείες δανεισμού προσωπικού.

(γ) Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις.

(δ) Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπλήρωση υποχρέωσης της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) βάσει νόμου ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, όπως ενδεικτικά: Δημόσιες Αρχές, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Ανακριτικοί Υπάλληλοι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές, Υποθηκοφύλακες, Έλληνες και αλλοδαποί Δικηγόροι και Νομικοί.

(ε) Ορκωτοί Λογιστές και Ελεγκτικές Εταιρείες.

Επισημαίνεται ότι η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον τούτο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές, όπου επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε τακτική ή έκτακτη βάση, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, οφείλουν αυτοί να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories), η εν λόγω δε συμμόρφωση διασφαλίζεται μέσω ειδικότερων προβλέψεων στα σχετικά συμβατικά κείμενα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) και της τήρησης ανάλογων διαδικασιών.

VI. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ)

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) στο πλαίσιο υλοποίησης των εργασιών της, καθώς και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, μπορεί να προβαίνει στη διαβίβαση/ αποδοχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς ή/και από Αποκλειστικούς Αντιπροσώπους – Πελάτες, καθώς και σε διασύνδεση ορισμένων αρχείων, εφόσον αυτό απαιτείται.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαβίβαση ή διασύνδεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις για τις εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) η από το κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο για τις λοιπές εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι χώρες αυτές παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που η τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην εν λόγω χώρα μόνο εάν η προστασία δεδομένων προβλέπεται από κάποια συμφωνία διαβίβασης δεδομένων, η οποία εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία (πχ εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχετε συναινέσει ρητά στη διαβίβαση).

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) διασφαλίζει με τις κατάλληλες διαδικασίες ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές, καθώς και ότι κάθε εμπλεκόμενη Εταιρεία μεριμνά για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται ή διασυνδέονται.

VII. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθόλη τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας μας και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) τηρούνται υποχρεωτικά καθόλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) ενώπιον Δικαστηρίου ά/και άλλης αρμόδιας Αρχής.

VIII. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους.

Ειδικότερα για τον σκοπό αυτό έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σχετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται αφότου εξεταστεί ότι δεν απαιτείται η διατήρηση αρχειακού υλικού για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή για την προστασία των συμφερόντων της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories), και βασίζεται στις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) διασφαλίζει ότι η ως άνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στο όνομα και για λογαριασμό της και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου είδους συμφωνιών.

IX. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης
Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) οφείλει να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στη οποία υποβάλλει τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει με διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση

Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών σας δεδομένων

Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο δύναται να ικανοποιηθεί εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) τον περιορισμό της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις

Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκείμενα των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Δικαίωμα φορητότητας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να τα διαβιβάσει η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) σε άλλο πάροχο.

Για την περαιτέρω διευκόλυνσή σας σχετικά με την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημά σας στην GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλ. Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Χ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διασφάλιση Απορρήτου και ασφάλειας Επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories). Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories), τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, όπως η τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται αποσκοπούν στο να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας.

XΙ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διασφάλιση Απορρήτου και ασφάλειας Επεξεργασίας ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της GI ANSO 4X4 CLUB Α.Ε (Tessera4x4 accessories) (https://www.tessera4x4.gr) και θα είναι διαθέσιμη και στην έδρα της εταιρείας (19.5 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ με Τ.Κ. 19200).